MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja dostępności Serwisu MIEJSKIEGO ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W KIELCACH (MZPPP Kielce)

MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W KIELCACH zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mzppp.kielce.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego MZPPP w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-01-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej MZPPP Kielcemożna korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Pastuszka, adres poczty elektronicznej m.pastuszka@mzppp.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 367 67 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

MZPPP Kielce ul. Urzędnicza 16 , 25-729 Kielce

Dostępność architektoniczna
Teren poradni znajduje sie przy ul. Urzędniczaj 16. Wejście do głównego budynku znajduje od strony ulicyUrzędniczej. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wejście do budynku znajduje się z prawej strony budynku poradni - dostępna jest winda.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

Załączniki:
 Komunikat w sprawie koordynatora do spraw dostępnościRozmiar:  443.88KBData:  13.04.2021Pobierz
 Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu sięRozmiar:  201.77KBData:  13.04.2021Pobierz
Wróć