MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Dyrekcja

dr n.hum. Anna Hajdukiewicz
Dyrektor Poradni w Kielcach
dyrektor@mzppp.kielce.eu
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydział Neofilologii, kierunek: Filologia angielska, doktor nauk humanistycznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność pedagogika społeczna, studia podyplomowe z zakresu logopedii, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu pedagogiki i filologii angielskiej w tym: „Getting started with Primary CLIL”, Pakiet scenariuszy wzajemnego nauczania, Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodych Polaków i Anglików, Therapy model of supporting social performance of children with developmental deficiencies, redaktor prac zbiorowych oraz recenzent min: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli, biuletynów pedagogicznych oraz biuletynów dla rodziców. Laureatka prestiżowych wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną, m.in.: Medalu Komisji Edukacji Narodowej 2011 oraz Virtuti Medicinali w 2014 oraz w 2017, członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, od 2015 roku przewodnicząca Sekcji Neuropedagogiki oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Sekretarz PTL oddział świętokrzyski. Zajmuje się organizacją pracy Poradni oraz działaniami na rzecz rozwoju potencjału lokalnego.
mgr Edyta Sawa
Wicedyrektor
e.sawa@mzppp.kielce.eu
pedagog; absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Wydział Pedagogiczny, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej; zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz orzecznictwem; prowadzi zajęcia warsztatowe profilaktyczno – wychowawcze i edukacyjne oraz wspierające rozwój dzieci/uczniów zdolnych; członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji
mgr Agnieszka Kania
Wicedyrektor
a.kania@mzppp.kielce.eu
psycholog, absolwentka UMCS w Lublinie, dodatkowe kwalifikacje: psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych), terapia par i rodzin, certyfikowany trener Szkoły dla Rodziców, interwencja kryzysowa, zajmuje się problematyką zaburzeń lękowo- depresyjnych, ochroną zdrowia psychicznego, psychoprofilaktyka, procesami grupowymi, rozwojem myślenia twórczego.

Wróć