MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Pedagodzy

mgr Zofia Bentkowska

pedagog, doradca zawodowy, terapeuta zajęciowy, absolwentka WSP w Kielcach, zajmuje się diagnozą pedagogiczną, badaniem preferencji zawodowych uczniów, orzekaniem, prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki, poradnictwa zawodowego oraz szkolenia i prelekcje dla nauczycieli i rodziców.

adres e-mail:z.bentkowska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 207   telefon wew. 207

mgr Iwona Drzewiecka

pedagog, surdopedagog, absolwentka WSP w Kielcach, zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi zajęcia wspierające rozwój uczniów zdolnych, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne i terapeutyczne oraz konsultacje.

adres e-mail:i.drzewiecka@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 111   telefon wew. 111

mgr Jolanta Dubaj

pedagog, absolwentka WSP w Kielcach, terapeutka EEG Biofeedback dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe w zakresie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów mających trudności dydaktyczne oraz uczniów z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych, prowadzi treningi ortograficzne.

adres e-mail:j.dubaj@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 118   telefon wew. 118

mgr Małgorzata Dziułka

pedagog specjalny, tyflopedagog i oligofrenopedagog; absolwentka UMCS w Lublinie, dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień, certyfikat edukatora z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, zajmuje się: diagnozą i terapią pedagogiczną oraz orzekaniem, prowadzi zajęcia profilaktyczno – wychowawcze i edukacyjne.

adres e-mail:m.dziulka@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 211   telefon wew. 211

dr hab Paulina Forma

dr hab, pedagog, profilaktyk, doradca zawodowy, absolwentka UAM w Poznaniu, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Akademii Świętokrzyskiej. Dodatkowe kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej, diagnozy trudności szkolnych dzieci i młodzieży, rozpoznania i interwencji, w tym również interwencji kryzysowej oraz innowacyjnych form oddziaływania resocjalizacyjnego, coachingu i metod wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, biegły sądowy w zakresie pedagogiki, posiada kjwalifikacje w zakresie diagnozy i pomocy pedagogicznej oraz pracy warsztatowo-edukacyjnej w placówkach szkolnych i pozaszkolnych.

adres e-mail:p.forma@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 108   telefon wew. 108

mgr Małgorzata Górecka

pedagog specjalny, terapeutka SI, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagogika, terapia behawioralna, zajmuje się diagnozą, terapią i wspomaganiem rozwoju dziecka.

adres e-mail:m.gorecka@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 116   telefon wew. 116

mgr Małgorzata Grzegorzewska

pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej na Akademii Świętokrzyskiej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dodatkowe kwalifikacje: certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

adres e-mail:m.grzegorzewska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 117   telefon wew. 117

mgr Edyta Janusz – Bielecka

pedagog absolwentka WSP im Jana Kochanowskiego w Kielcach, dodatkowe kwalifikacje: terapeuta resocjalizacji, tyflopedagog, trener EEG Biofeedback, zajmuje się: diagnozą pedagogiczną w tym uczniów słabo widzących, orzecznictwem uczniów niepełnosprawnych, profilaktyką agresji i przemocy, poradnictwem edukacyjnym i wychowawczym.

adres e-mail:e.janusz-bielecka@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 201   telefon wew. 201

mgr Elżbieta Kołodziej

pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, dodatkowe kwalifikacje: edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną, zajmuje się: diagnozą pedagogiczną, badaniem preferencji zawodowych, orzekaniem uczniów i młodzieży profilaktyką, prowadzi szkolenia i prelekcje.

adres e-mail:e.kolodziej@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 207   telefon wew. 207

mgr Łukasz Kołomański

pedagog , profilaktyk, trener behawioralny, edukator działań antydyskryminacyjnych, członek Antyprzemocowej Sieci Mężczyzn, certyfikowany trener ART. (Trening Zastępowania Agresji), działacz społeczny, absolwent AŚ w Kielcach, zajmuję się diagnozą pedagogiczną oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, współprowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera oraz Trening Umiejętności Społecznych oraz wsparcie dla osób nadużywających urządzeń i aplikacji multimedialnych.

adres e-mail:l.kolomanski@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 203   telefon wew. 203

mgr Magdalena Latos

pedagog, oligofrenopedagog, terapeutka zajęciowa, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, Medycznego Studium Zawodowego. Dodatkowe kwalifikacje: zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną, orzekaniem dzieci w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym, dzieci z niepełnosprawnością.

adres e-mail:m.latos@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 212   telefon wew. 212

mgr Anna Lesiak-Nowak

Pedagog, absolwentka WSP w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej - Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe w zakresie szkolny doradca zawodowy – Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Zajmuje się diagnozą i poradnictwem pedagogicznym oraz pracuje z uczniami z trudnościami w pisaniu i czytaniu.

adres e-mail:a.lesiak@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 111   telefon wew. 111

mgr Katarzyna Ludwikowska

pedagog specjalny,oligofrenopedagog; absolwentka WSP w Kielcach. Dodatkowe kwalifikacje; studia podyplomowe- kierunek: logopedia, neurologopedia z surdologią oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną oraz orzekaniem dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dzieci z niepełnosprawnością.

adres e-mail:k.ludwikowska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 115   telefon wew. 115

mgr Beata Madej

pedagog, doradca zawodowy, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, dodatkowe kwalifikacje: zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół ponadpodstawowych oraz diagnozą określającą preferencje zawodowe.

adres e-mail:b.madej@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 213   telefon wew. 213

mgr Marzena Mikołajczyk

pedagog, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej; zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych.

adres e-mail:m.mikolajczyk@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 210   telefon wew. 210

mgr Ilona Nowakowska

Absolwentka pedagogiki na UJK w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie coachingu. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w kryzysie suicydalnym. Dodatkowe kwalifikacje: pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja kryzysowa. Zajmuje się diagnozą, terapią i poradnictwem pedagogicznym.

adres e-mail:i.nowakowska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 208B   telefon wew. 209

mgr Anna Pawłowska

pedagog, terapeuta, trener EEG Biofeedback, absolwentka WSP Kielcach, dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej,kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki, zajmuje się: diagnozą i terapią pedagogiczną, terapią EEG Biofeedback, prowadzi grupowy trening ortograficzny oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie szkół podstawowych i placówek oświatowych w zakresie: profilaktyki agresji i przemocy, profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS, bezpieczeństwa w SIECI oraz rozwijania umiejętności społecznych.

adres e-mail:a.pawlowska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 116   telefon wew. 116

mgr Wioletta Sabat

pedagog, socjoterapeuta, absolwentka WSP w Kielcach, dodatkowe kwalifikacje: Moderator Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli i Rozwoju Organizacyjnego Szkoły, psychologiczna terapia wspierająca, praca z młodzieżą z problemami psychicznymi i zaburzeniami emocjonalnymi, interwencja w sytuacjach kryzysowych, zajmuję się diagnozą, orzekaniem dzieci i młodzieży, indywidualnymi i grupowymi treningami umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, terapią wspierającą, terapią w zakresie kontroli emocji i zastępowania agresji.

adres e-mail:w.sabat@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 213   telefon wew. 213

mgr Edyta Sawa

pedagog, absolwentka WSP w Kielcach, dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz orzecznictwem.

adres e-mail:e.sawa@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 107   telefon wew. 107

mgr Andrzej Siwoń

socjolog, doradca zawodowy z przygotowaniem pedagogicznym. absolwent KUL, dodatkowe kwalifikacje: licencja na diagnozę predyspozycji zawodowych metodą M. Achtnicha, zajmuje się diagnozą i terapią oraz orzecznictwem

adres e-mail:a.siwon@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 208B   telefon wew. 208

mgr Agnieszka Sprzęczka - Piłacik

pedagog, doradca metodyczny w SODMiDN w Kielcach, absolwentka WSP w Kielcach oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie, dodatkowe kwalifikacje: certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, zajmuje się diagnozą uczniów, prowadzi Grupę Wsparcia dla Rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi, wspomaga szkoły w zakresie doskonalenia.

adres e-mail:a.sprzeczka-pilacik@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 203   telefon wew. 203

mgr Iwona Stefańska

pedagog. absolwentka WSP w Kielcach, dodatkowe kwalifikacje studium podyplomowe z zakresu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego Uniwersytet Warszawski, zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz preferencji zawodowych uczniów i studentów z uwzględnieniem osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracuje z uczniami z trudnościami w pisaniu i czytaniu

adres e-mail:i.stefanska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 208A   telefon wew. 208

mgr Grażyna Ulman

pedagog, terapeutka integracji sensorycznej, absolwentka WSP w Kielcach, dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej; zajmuje się: diagnozą i terapią pedagogiczną, poradnictwem, terapią integracji sensorycznej.

adres e-mail:g.ulman@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 212   telefon wew. 212

mgr Sylwia Wieczorek

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka WSP, dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, diagnozy i terapii integracji sensorycznej, kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną,diagnozą i terapią integracji sensorycznej, prowadzi warsztatowe zajęcia wychowawczo – profilaktyczne, zajęcia wspierające rozwój dzieci zdolnych, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

adres e-mail:s.wieczorek@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 115   telefon wew. 115

mgr Joanna Więcławska

Pedagog specjalny, terapeutka SI, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ,dodatkowe kwalifikacje:studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii sensorycznej,trener TUS ,zajmuje się diagnozą i terapią oraz wspomaganiem dzieci

adres e-mail:j.wieclawska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 117   telefon wew. 117

mgr Małgorzata Wójcik-Maziarek

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka UJ w Krakowie, dodatkowe kwalifikacje: edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja kryzysowa” oligofrenopedagogika, zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną.

adres e-mail:m.wojcik-maziarek@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 211   telefon wew. 211

mgr Iwona Wrona

pedagog specjalny, oligofrenopedagog ( rewalidacja osób upośledzonych umysłowo), absolwentka UMCS w Lublinie, zajmuje się: diagnozą i terapią pedagogiczną, orzekaniem, terapią trudności w czytaniu, pisaniu oraz w uczeniu się matematyki

adres e-mail:i.wrona@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 108   telefon wew. 108

mgr Wróbel Łukasz

pedagog specjalny, surdopedagog, mediator rodzinny, terapeuta zajęciowy, absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Chojnicach (studia podyplomowe w zakresie konfliktów w rodzinie i mediacji rodzinnych), certyfikowany trener ART. (Trening Zastępowania Agresji), zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, interwencją kryzysową.

adres e-mail:l.wrobel@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 201   telefon wew. 201

Wróć