MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Logopedzi

mgr Elżbieta Dzień

logopeda, surdologopeda, absolwentka WSP w Kielcach; dodatkowe kwalifikacje: terapeuta EEG biofeedback II º, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię EEG biofeedback

adres e-mail:e.dzien@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 101   telefon wew. 101

dr hab Jolanta Góral - Półrola

prof. nadzw. StSW, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalista neurologopedii, surdopedagog, neuroterapeuta. Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu logopedii, neurologopedii i neuropsychologii, w tym monografii: Organiczna niepłynność mówienia (Orator 2013) i Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej (Impuls 2016).

adres e-mail:j.goral-polrola@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 102   telefon wew. 102

mgr Marzena Janus

logopeda, neurologopeda, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, dodatkowe kwalifikacje: wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka,, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży.

adres e-mail:m.janus@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 109a   telefon wew. 109

mgr Katarzyna Marzec

logopeda neurologopeda, absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dodatkowe kwalifikacje: ukończyła Kurs EEG-Biofeedback, zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną oraz prowadzi terapię EEG-Biofeedback.

adres e-mail:k.marzec@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 101   telefon wew. 101

mgr Agata Mijas

logopeda, surdologopeda, pedagog, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży.

adres e-mail:a.mijas@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 103   telefon wew. 103

mgr Aneta Miśkiewicz

logopeda, surdologopeda, neurologopeda, absolwentka WSP w Kielcach, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną i neurologopedyczną dzieci i młodzieży.

adres e-mail:a.miskiewicz@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 103   telefon wew. 103

mgr Dorota Misztal

Neurologopeda, logopeda. Absolwentka Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, neurologopedyczną oraz pracuje z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

adres e-mail:d.misztal@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 104   telefon wew. 104

mgr Karolina Odelska

neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz UMCS. Dodatkowe kwalifikacje: ukończyła kurs terapii ręki, brała udział w warsztatach amerykańskich programów Hanen, uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci.

adres e-mail:k.odelska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 216   telefon wew. 216

mgr Justyna Pietrasiak

logopeda, neurologopeda, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego; dodatkowe kwalifikacje: terapeuta ręki; zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz neurologopedyczną.

adres e-mail:j.pietrasiak@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 102   telefon wew. 102

mgr Elwira Radziejewska

logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji, absolwentka: Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, dodatkowe kwalifikacje: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z podstawami logopedii, wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna, zajmuje się: diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży.

adres e-mail:e.radziejewska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 8   telefon wew. 308

mgr Katarzyna Rogala

logopeda, absolwentka filologii polskiej UJK w Kielcach oraz logopedii na UMCS w Lublinie. Dodatkowe kwalifikacje: neurologopedia i balbutologia. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka.

adres e-mail:k.rogala@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 104   telefon wew. 104

dr Monika Romaniec

logopeda, surdologopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka KUL, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i języka, wspomaganiem rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem; prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej (SI).

adres e-mail:m.romaniec@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 105   telefon wew. 105

mgr Julita Sideł

logopeda, neurologopeda, absolwentka Filologii Germańskiej UWr, oraz UMCS w Lublinie, dodatkowe kwalifikacje : oligofrenopedagogika, zajmuje się: diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

adres e-mail:j.sidel@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 105   telefon wew. 105

mgr Monika Szyska

logopeda, neurologopeda, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej, dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagog, terapeuta EEG-Biofeedback, terapii behawioralnej, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, neurologopedyczną, oraz wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży

adres e-mail:m.szyska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 8   telefon wew. 308

mgr Marina Trifanowa – Kaczor

logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, dodatkowe kwalifikacje: Szkoła Trenerów I stopnia (KRT Kompetencje Rozwój Trening), zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną oraz neurologopedyczną, prowadzi prelekcje na temat rozwoju mowy dziecka.

adres e-mail:m.trifanowa-kaczor@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 216   telefon wew. 216

mgr Jolanta Wojtacha

logopeda, neurologopeda, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży.

adres e-mail:j.wojtacha@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 208b   telefon wew. 209

mgr Dorota Zajączkowska

logopeda, neurologopeda, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego dodatkowe kwalifikacje: wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci.

adres e-mail:d.zajaczkowska@mzppp.kielce.eu

gabinet nr 109A   telefon wew. 109

Wróć